JustPassion

Tìm kiếm

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào trên website. Lưu ý rằng bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang của chúng tôi nghĩa là bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng trang này.

Điều khoản chung

 • Nội dung đăng tải trên website Justpassion.net chỉ dành cho mục đích thông tin và thể hiện quan điểm cá nhân của người viết. Chúng tôi không đại diện cho bất cứ cá nhân và tổ chức nào khác.
 • Hoạt động của website tuân theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị nghiêm cấm trên website.
 • Các điều khoản quy định tại “Điều khoản sử dụng”  có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên website về những thay đổi, bổ sung.

Quy định bình luận tại website

Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng chức năng bình luận trên các bài viết để thực hiện các điều sau:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Xúc phạm, nhạo báng các cá nhân, tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào.
Đối với các bình luận vi phạm, chúng tôi có quyền xóa các bình luận này ra khỏi hệ thống mà không cần báo trước.

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

 • Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ việc bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.
 • Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thương hiệu Logo của JustPasion để sử dụng cho các mục đích thương mại hoặc phi thương mại khi chưa nhận được sự đồng ý của chúng tôi.
 • Tất cả các bài viết, hình ảnh, nội dung được đăng tải trên website đều thuộc bản quyền của website Justpassion.net.
 • Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép các nội dung trên website khi chưa nhận được sự đồng ý của chúng tôi.
 • Đối với các trường hợp trích dẫn các bài viết của chúng tôi, cần ghi rõ nguồn trích dẫn.